ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Testament

Testament św. Cezarego był pisany etapami, w przeciąg dłuższego okresu czasu, stąd w jego treści są powtórzenia, a nawet zaprzeczenia. Skierowany był do następcy następcy jako do jego wykonawcy. Na wstępie biskup Cezary przekazuje pozdrowienia i pokój „ Kościołowi Arles... prezbiterom, diakonom i świętej i czcigodnej przeoryszy...oraz całej wspólnocie, którą tam Pan z łaski swej umieścił.” Założony przez siebie klasztor otaczał szczególna opieką i w testamencie zatroszczył się o jego materialny byt i bezpieczeństwo, postanawiając: „ Ja, grzesznik Cezary, skoro dokonam życia, chcę i polecam, aby moim spadkobiercą był cały klasztor św. Jana w Arles, który założyłem, i który niech pozostanie pod władzą biskupa Arles. Wszyscy pozostali zostają wydziedziczeni.” Św. Cezary, który nie dziedziczył po rodzicach, w ten sposób zabezpiecza klasztor przed ewentualnymi roszczeniami krewnych. Swojemu następcy pozostawia szaty liturgiczne „wraz z lepszym, grubszym paltem, tuniką i lepszym futrem.” Pozostałe szaty mają być rozdzielone pomiędzy współbraci kapłanów i domowników. Św. Cezary w swoim testamencie zadbał również o ludzi niższych stanów, czego przykładem jest prośba, aby „ komórkę,..w atrium [ kościoła] świętego Szczepana.. [przyszły biskup] zechciał wieczystym prawem odstąpić dozorcom klasztornym, strzegącym jego dobrego imienia.” Nie zapomniał i o służących: „Potwierdzam darowiznę ogródków na rzecz ich i ich rodzin. Tobie wielebny biskupie powierzam przed Bogiem i Jego aniołami wszystkich moich domowników.”

Jednak najbardziej niepokoi go przyszłość wspólnoty mniszek, co najlepiej obrazują słowa testamentu: „ Zaklinam Cię na Ojca i Syna i Ducha Świętego i na budzący trwogę dzień sądu, aby starożytny wróg nigdy nie zapanował nad wami do tego stopnia, że zgodzilibyście się na to, by służebnice wasze, niesprawiedliwie były niepokojone, lub byście pozwolili na zabranie im czegoś z rzeczy podarowanych im przez nas. Za Bożym przyzwoleniem w sposób przemyślany i sprawiedliwy, zgodnie z prawem, sprzedaliśmy dobra kościelne ludziom świeckim. Były to wyłącznie [dobra] mało dla Kościoła użyteczne i nie przynoszące pożytku. To, co za zgodą lub z podpisem świętych braci odstąpiliśmy duszom świętym i Bogu oddanym, niech pozostanie ich [własnością] na mocy wieczystego prawa.” Do mniszek zaś kieruje prośbę: „...abyście biskupa, który mnie niegodnego z Bożego polecenia zastąpi, otoczyły, tak jak Pana, całym uczuciem i czystym umysłem miłowały i nie zasmucały nieposłuszeństwem.”

W swoim testamencie, który jest pisany w formie listu do następcy, biskup Cezary zdaje szczegółową relację z zarządzania majątkiem kościelnym, który, jak pisze: „znacznie się powiększył (i prawie podwoił) i jak zaznacza, uzyskał zwolnienia „ od większej części podatków zarówno w mieście i jego przedmieściach, jak też w okolicy i po wsiach.”Prosi też swego następcę, aby nie rozdzielał majątku kościelnego od klasztornego.

WYBRANA BIBLIORAFIA

Materiały źródłowe ( polskie tłumaczenia)

Św. Cezary, Kazania, tł. S. Ryzner, wstęp i oprac. E. Staniula PSP warszawa 1989

2)Św. Cezary z Arles, Kazania do ludu ( 1 – 80 ), przeł. o. S. Ryzner, ks. J. Pochwat, WAM Warszawa 2011 Św. Cezary z Arles, oprac. i wybór tekstów A. Żurek WAM OŻ XVII Kraków 2002

3) Św. Cezary z Arles, oprac. i wybór tekstów A. Żurek WAM OŻ XVII Kraków 2002

4) Cezary Z Arles, Pisma monastyczne, tł. s. M. Borkowska. ks. J, Piłat,wstęp J. Piłat ŻM. 2 Tyniec 1994

5) Cezary z Arles, Pisma dogmatyczne i egzegetyczne, przeł. A. Strzelecka POK 29 Poznań 2004

6) Cezary z Arles. Homilie do Księgi Rodzaju. Objaśnienie Apokalipsy Św. Jana, przeł., wstęp i oprac. A Żurek BOK Kraków 2002

7) Św. Cezary z Arles, O łasce, tł. A. Strzelecka, PozStTeol., 9 (200), 80-84

8) Św. Cezary z Arles, O tajemnicy Trójcy Świętej, tł. A. Strzelecka, PoznStTeol. 9 (2000), 84-87

9) Cezary z Arles, Pisma monastyczne, tł. E. Czerny, s. M. Borkowska, ks. J. Piłat, oprac., red. ks. M. Starowieyski ŻM 2 Tyniec 1994

10) Cyprian, Firmin, Wiwencjusz, Messjan, Stefan, Żywot Cezarego z Arles. przeł. A. Strzelecka, P. Wygrala83-240 Lubichowo k POK 32 Poznań 2008, 130-138

 Opracowania

1) Grzywaczewski J., Formacja permanentna duchowieństwa wg św. Cezarego z Arles, w: Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Seram, Lublin 1077, 151-168

2) Grzywaczewski J., Pogłębianie wiedzy religijnej jako obowiązek chrześcijanina według św. Cezarego z Arles, RH 44 (1996) nr 3, 249-260

3) Kołosowski T., Działalność polityczno-społeczna biskupa Cezarego z Arles, Saeculum Christianum 1 (1994) nr 1, 58-64

4) Kołosowski T.,Nauczanie biskupa Cezarego z Arles na temat kultu świętych w kontekście ówczesnej religijności chrześcijańskiej, Saeculum Christianum 6 (1999) nr 2, 5-16

5) Kołosowski T., Nauczanie o szatanie, jego oddziaływaniu na ludzi i walce z nim w kazaniach św. Cezarego z Arles, w: Demonologia w nauce Ojców Kościoła, red. H. Pietras, ŻMT, Kraków 2000, 99-108

6) Kołosowski T., Przepowiadanie wiary w środowisku wiejskim w kazaniach św. Cezarego z Arles, w: Ewangelizacja w epoce patrystycznej, red. F. Drążkowski, J. Pałucki, Lublin 1994, 39-60

7) Piłat J., Wstęp w: Cezary z Arles, Pisma monastyczne, przeł. E Czerny, M. Borkowska, J. Piłat, oprac i red. M.Starowieyski, ŻM 2 Kraków 1094, 9-31

8) Piłat J., Św. Cezary z Arles ( +543), Bibliografia – aktualny stan badań, w: Oblicza doskonałości chrześcijańskiej, red. M. Chmielowski, Lublin 1993, 206-218

9) Piłat J. Wstęp, w: Wczesne reguły monastyczne w Galii. Przeł. K. Bielawski, oprac i red. M. Starowieyski, ŻH 2 Kraków 1994, 7-33

10) Pochwat J., Sprawiedliwość i miłosierdzie. Studium „ Kazań do ludu” św. Cezarego z Arles, Kraków, 2008

11) Pochwat J., Św. Cezary i jego czasy, Wstęp w: Kazania do ludu (1-80) przeł. S. Ryzner, Pochwat J., WAM, Kraków 2011, 5-21

12) Pochwat J., Nowotestamentalny wymiar eschatologii. Studium „ Kazań do ludu” św. Cezarego z Arles w: Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła, Lublin 2009, 223+239

13) Pochwat J., Wybrana bibliografia, w: Św. Cezary z Arles, Kazania do ludu (1-80), przeł. o. S. Ryzner, ks. J.Pochwat, WAM Kraków 2011, 23-32

14) Szczur P., Słowo Boże w nauczaniu św. Cezareo z Arles VOX P 28 (2008) t. 52,1069 - 1083

15) Wiszniewski R., Zadania biskupa w świetle „ Kazań” św. Cezarego z Arles VOX P 13-15 (1993-1995) nr 24-29, 181-202

16) Wygralak P.,Dobroć Boga Ojca w nauczaniu św. Cezarego z Arles, StAnChr 15 (2002), 109-116

17) Wygralak P., Cezarego z Arles wybrane kazania o pokucie i Bożym Miłosierdziu, w: TPatr 1 2004, 115-119

18) Wygralak P., Grzech pierworodny, ŻMT 12 Kraków 1999, 131-140

19) Wygralak P., Formacja biblijna w duszpasterstwie VI wieku na przykładzie działalności św. Cezarego z Arles, „ Biblia i Ekumenizm”, 3 (2006), 111-124

20) Wygralak P., Wstęp w: Cezary z Arles O łasce, O Tajemnicy Trójcy Świętej, tł A. Strzelecka, PoznStTeol. 9, 200, 75-80

21) Żurek A., Życie i działalność Cezarego z Arles w: Cezary z Arles, oprac. i wybór tekstów A. Żurek WAM, Kraków 2002

22) Żurek A., Katecheza Cezarego z Arles VOX P 10 (1990) nr 18

23) Żurek A., Małżeństwo i prokreacja według Cezarego z Arles, VOX P 7 (1987) nr 12-13, 427-440

24) Żurek A., Cezary z Arles, Kraków, 2003

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM