ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

Kazanie 84

O Abrahamie i jego synu Izaaku


1) Lekcja, w której czytamy, że błogosławiony Abraham zgodził się złożyć swego syna Izaaka na całopalną ofiarę, jest czytana w Wielkim Poście w niewłaściwym porządku , bowiem jest ona przeznaczona na wigilię Wielkiejnocy, z uwagi na tajemnicę Męki Pana. Spróbujmy to krótko wam wyjaśnić. Z pomocą Pana postaramy się zrobić to jak najlepiej.

2) Pan powiedział do Abrahama: „ Weź syna Izaaka, którego kochasz i złóż go jako ofiarę całopalną na jednej z gór którą ci wskażę. Zaprzągł on osła i wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka; na trzeci dzień dotarł na miejsce, które wskazał Pan.” To, że dotarł dnia trzeciego, należy rozumieć jako obietnicę lub tajemnicę Trójcy, co często dostrzegamy w świętych księgach. W Księdze Wyjścia czytamy: „Pójdziemy na trzydniową wędrówkę na pustkowie.” Także po dotarciu do Góry Synaj, powiedziano ludowi: „ Bądź uświęcony i bądź gotowy na trzeci dzień.” Kiedy Jozue miał przejść Jordan, nakazał ludziom, by byli gotowi na trzeci dzień. Co ważniejsze, nasz Pan powstał dnia trzeciego. Abraham dotarł do miejsca wskazanego przez Pana na trzeci dzień.

3) Słudzy, którym nakazał zostać przy ośle, to typowi Żydzi, którzy nie mogą pójść na miejsce składania ofiary, bo nie wierzą w Chrystusa: osioł symbolizuje synagogę, baran zaplątany rogami w krzaku głogu, najpewniej przedstawia Pana, tak jakby Chrystusa uwięzionego między kolcami, gdy wisiał na krzyżu, przybity gwoździami. Izaak niosący drewno na ofiarę z samego siebie, jest jak Chrystus Pan, który niósł krzyż na miejsce swej męki. O tej tajemnicy wiele mówili prorocy: „ I Jego władza będzie na Jego ramionach.” Chrystus miał władzę na swych ramionach, kiedy z niesamowitą pokorą niósł swój krzyż. I odpowiednio, krzyż symbolizuje władzę, bo przez niego został pokonany diabeł, a świat przebudzony do poznania nauki i łaski Chrystusa. Także Apostoł o tym powiedział, kiedy mówił o męce Chrystusa: „ On stał się posłuszny śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go i dał Mu imię, które jest ponad wszystkimi innymi.” Mówimy wam o tym, bracia, byście zrozumieli, że władza Chrystusa ( „ I Jego rząd będzie na Jego ramionach.”), to nic innego, jak Jego krzyż. Dlatego ta lekcja jest czytana podczas Wielkanocy, gdy prawdziwy Izaak, jest przybity do krzyża dla całej ludzkości.

4) W tej lekcji czytaliśmy o tym, że gdy błogosławiony Abraham dojrzał z daleka to miejsce, rzekł do sług: „ Siedźcie tutaj z osłem, kiedy ja z chłopcem pójdziemy, gdy skończymy adorację wrócimy do was.” Dlaczego oznajmiono to sługom symbolizującym Żydów?: „Siedźcie tutaj z osłem.” Czy ten osioł mógł usiąść?Powiedziano „siedźcie z osłem, ponieważ Żydzi nie wierzący w Chrystusa nie mogli stać, lecz jak słaby, ociężały grzesznik, nienawidzący i gardzący krzyżem, lada chwila mogą paść na ziemię. I dlatego błogosławiony Abraham powiedział: „ Siedźcie tutaj z osłem, podczas gdy ja z chłopcem pójdziemy dalej; gdy skończymy adorację, wrócimy do was.” Co to jest, co ty mówisz błogosławiony Abrahamie? Idziesz poświęcić syna i mówisz, że z nim wrócisz?Jeśli oddasz go na całopalną ofiarę, to jakże może on z tobą powrócić? Błogosławiony Abraham mógł tak powiedzieć: Mówię prawdę, ofiaruję mojego syna i wrócę z nim. Mój wiara jest tak wielka, że wierzę, iż Ten, który sprawił,że mój syn narodził się z niepłodnej matki, może również sprawić, że zmartwychwstanie. Z tego powodu mówię prawdę: kiedy skończymy adorację, wrócimy do was.”

5) Gdy więc baran został zabity a Izaak nie, wydarzyło się to dlatego, że Izaak był symbolem a nie rzeczywistością; bo to co się stało z nim, zostało wypełnione później w Chrystusie. Tak Bóg współdziała z ludźmi wielkiej wiary. Abraham ofiarował Bogu śmiertelnego syna który nie miał umrzeć, podczas gdy Bóg oddał śmierci nieśmiertelnego Syna dla zbawienia ludzi .Gdy chodzi o błogosławionego Izaaka i barana, można rozumieć, że Izaak oznacza boskość Chrystusa, a baran Jego człowieczeństwo. W ukrzyżowaniu nie boskość była ukrzyżowana,lecz człowieczeństwo, dlatego to baran a nie Izaak został złożony w ofierze; jedyny Syn Boga jest ofiarowany, pierwszy narodzony z Dziewicy jest złożony w ofierze. Posłuchajcie o innej zagadce .Błogosławiony Jerome, kapłan, napisał o tym, że miał zapewnienie od starożytnych Żydów, że Chrystus, nasz Pan był ukrzyżowany w tym miejscu, gdzie Izaak był ofiarowany. Z miejsca, z którego Abraham miał wyruszyć, dotarł na trzeci dzień na miejsce, gdzie Chrystus, nasz Pan był ukrzyżowany. Wspomniano również w starożytnych przekazach, że w miejscu, w którym został wbity krzyż, był pochowany pierwszy Adam. Dlatego miejsce to nazwano Kalwarią, ponieważ pierwszy człowiek na ziemi jest tam pochowany. Zaprawdę, bracia, podobnie wierzy się, że lekarz wzrasta tam, gdzie leży chory. I to prawda, że Boże miłosierdzie objawia się tam, gdzie pokornieje i znika ludzka pycha. Cenna krew odkupuje prochy grzesznika, gdy dotkną go jej krople. Zebraliśmy te fakty ze wszystkich ksiąg Pisma Świętego najlepiej jak potrafiliśmy, by wasze dusze się rozwijały i radzimy, żebyście wzięli je pod uwagę. Jeżeli z pomocą Pana często będziecie czytali Pismo Święte i sumiennie i dokładnie wprowadzali je w życie, wierzę, że znajdziecie jeszcze lepsze wytłumaczenie.

6) Proszę was, bracia, by każdy, kto chce ochrzcić swego syna lub niewolnika, nie zwlekał z przyprowadzeniem go do kościoła. To nie w porządku, by tak ważna sprawa była lekceważona lub opóźniana. Obawiam się, że niektóre kobiety niechętnie przynoszą swoje dzieci ponieważ nie chodzą z nimi na czuwanie. Wierzymy, że jeśli na początku Wielkiego Postu będą przynosić tych, którzy mają być ochrzczeni na czuwania, wtedy ich dzieci otrzymają sakrament chrztu we właściwy sposób, a on e same otrzymają przebaczenie grzechów i z pomocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wszystko może, razem z Ojcem i Duchem Świętym na zawsze. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM