ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 114

O tym, że Kananejczycy byli wygnani z ziemi obiecanej przez słuszny sąd Boga


1) W lekcjach czytanych nam we wtorek usłyszeliśmy, że gdy Mojżesz umarł, zaczął rządzić Jozue Po przekroczeniu Jordanu, Kananejczycy zostali wygnani lub zabici, a ich ziemia oddana w posiadanie Izraelitom. Tak często jak te lekcje ze Starego Testamentu były czytane, kochani, poganie a zwłaszcza najbardziej nikczemni manichejczycy, bluźnią i mówią bezbożnymi ustami: : Jaka to sprawiedliwość w zabraniu Izraelitów przemocą z Egiptu, później wygonieniu ludzi z Kanaanu, by dać ich ziemię w posiadanie Izraelowi? Więc, aby to szemranie nie oszukało prostych i nieoczytanych dusz, z pomocą Boga, pragnę tak dobrze, jak tylko mogę, w skrócie pokazać wam najprawdziwszą przyczynę tego, która była przekazana przez starożytnych Ojców. Chcę udowodnić, że nasz Bóg jest nie tylko miłosierny, lecz również sprawiedliwy i mimo że Jego sądy są często ukryte, nigdy nie są niesłuszne.

2) Nasi przodkowie mówią nam, że kiedy synowie Noego podzielili całą ziemię między siebie, przy tym podziale świata, ziemia, która nazywa się Kanaan, przeszła w posiadanie starszego syna Noego, Sema i miał ją przez długi czas. Jednak później Kananejczycy, którzy pochodzili od syna wyklętego przez ojca, przyszli w te okolice i wygonili przemocą swych braci. Którzy byli synami Sema, zatrzymując ich ziemię jak barbarzyńcy. Skoro błogosławiony Abraham, jak czytamy był z plemienia Sema, jego synowie lub Izraelici nie dotarli do obcej ziemi pod przewodnictwem Pana, lecz jedynie odebrali własny kraj, który ich ojcowie stracili przez przemoc. Tak więc Kananejczycy, oprócz tego,że zaatakowali cudzą własność, popełnili wiele nie do opisania, niesłychanych przestępstw, nawet do tego stopnia, że kiedy Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, czytamy że powiedział On: „ Nikczemność Amorytów się skończyła.” Wtedy Pan czekał na nich, by się nawrócili i pokutowali, lub gdy odmówili nawrócenia dodając grzech do grzechu i przepełniając miarę grzeszenia, przynajmniej, żeby cierpieli bardzo słuszny wyrok Boga. Więc boski osąd znalazł ich podwójnie winnymi, za zabór ziem innego i później za popełnianie grzechów i niesłychanych przestępstw i dlatego są oni ukarani przez słuszny osąd, gdy posiadłości ich pradawnych ojców zostały oddane Żydom. Sądzimy, że te rzeczy powinny być wam wytłumaczone dosłownie, gdyż znajdujemy je opisane w świętych księgach. Tutaj są pokazane w jasnym i prostym kazaniu, które każdy może zrozumieć, byście mogli odpowiedzieć ohydnym, nikczemnym manichejczykom. Jak już powiedziano, Izraelici odzyskali ziemię swoich przodków i nie wzięli niczego, co należało do innych, tak jakby przez niesprawiedliwość.

3) Zaprawdę, to wszystko zapisano jako dokonane przez słuszny wyrok Boga. Jednak skoro jak mówi Apostoł: „ To wszystko wydarzyło się im jako zapowiedź a jest zapisane dla nas, dla których nadszedł ostatni wiek świata.”Jeżeli starannie zwrócicie uwagę, tak jak to robicie pod natchnieniem Boga, wtedy również uświadomicie sobie jasno, co to wszystko oznacza duchowo. Zanim Adam zgrzeszył obiecano im ziemie, którą Bóg zachwala jako płynącą mlekiem i miodem, bo wtedy nie było w nas niczego, poza tym, co miłosierdzie Stwórcy nam dało. Jednak po tym, jak wszyscy zgrzeszyliśmy w Adamie, bo Apostoł mówi: „ W Adamie wszyscy umierają.” i jeszcze raz: „ Przez jednego człowieka, wszyscy są potępieni:” przez przekroczenie pierwszego człowieka Kananejczycy zaczęli brać w posiadanie ziemię obiecaną przez Pana. Wola Pana z natury nie przypisała kontroli naszego serca przez występki, lecz przez cnoty a jednak po grzechu Adama, butnie wystąpili. Jak te cnoty wypędziły Kananejczyków z ich ziemi, to znaczy z pojmowania rozumnego umysłu tak tam pozostały. Gdy, z łaski Boga, nasza dusza jest ponownie oddana cnotom, będziemy postrzegani jako ci, którzy raczej odzyskali swoją ziemię, niż ci, co zawłaszczają to, co należy do innych. Jeżeli, z pomocą Pana, nasze występki są zwyciężane przez ludzi, to znaczy przez cnoty, które z nimi walczą, wtedy czystość zajmie miejsce, które było zajęte przez ducha pożądania lub cudzołóstwa; cierpliwość weźmie w posiadanie człowieka, którego zniewala wściekłość; zbawienna radość, która jest pełna szczęścia, będzie utrzymywała duszę, która była atakowana smutkiem, który powoduje śmierć; Jeżeli człowiek był rujnowany przez chłód, gnuśność lub niedbalstwo, męstwo zacznie go rozpalać; Jeżeli zmiażdżyła go duma, wypełni go pokora. Człowiek którego chciwość uczyniła mrocznym, będzie odnowiony do jego poprzedniego uznania przez łaskę; ten, który był uderzony przez truciznę zazdrości, będzie ozdobiony łaskawą prostotą. Tak więc, gdy każda wada jest zwalczona, cnoty zajmą ich miejsce. Cnoty zasłużenie są nazywane dziećmi Izraela, to znaczy duszą, która widzi Boga. Tak więc, jeśli z pomocą Boga, niszczą oni wszystkie namiętności ze swoich serc, powinno się o nich myśleć, że raczej odzyskali wszystkie swoje posiadłości, niż zaatakowali te należące do innych.

4) Zauważcie dalej, bracia to, co jest znane głównie jako odnoszące się do daru łaski. Nie było to przez jakieś naturalne dobro, ani przez prawo, że ziemia obiecana powróciła do Izraelitów. Nie stało się tak przez Mojżesza, to znaczy przez prawo Starego Testamentu, lecz przez Jozuego, następcę Mojżesza. Zaprawdę, tak mówi Apostoł: „ Prawo nie doprowadziło niczego do doskonałości.” Dlatego nie stało się tak przez prawo, lecz przez łaskę Ewangelii,że okrutni, nikczemni ludzie, to znaczy rzeczywiste, aktualne grzechy mogły być wyrzucone z ziemi obiecanej, to znaczy z serc chrześcijan pod przewodnictwem Jezusa. Jak mówi On w Ewangelii: „ Bądźcie odważni, pokonałem świat.” Tak jak stary Adam zamknął nam drzwi do ziemi obiecanej przez poddanie się diabłu, tak przeciwnie, Chrystus, nowy Adam przywrócił nas do naszego pierwotnego kraju przez odparcie diabła.

5) Co więcej, bracia, wiedźcie, że ziemia obiecana nie została przywrócona przed przekroczeniem Jordanu w czasie rządów Jozuego. Tak to jest, bracia, gdyż duchowa ziemia obiecana, to znaczy czyste sumienie, nie jest osiągana inaczej, jak tylko przez sakrament chrztu. Jozue polecił Izraelitom przejść przez tę samą rzekę, którą później prawdziwy Jozue, inaczej Jezus, przywrócił przez swój chrzest.

6) Jak czyste zwierzęta, bracia kochani, przeżuwajcie te myśli, które wam podaliśmy, jak i słowa: „ Tych, których Bóg kocha, upomina i udziela ostrej nagany.” i: „ Tak jak sprawdzian tego, co garncarz lepi znajduje się w piecu, tak i w jego mowie jest sprawdzian człowieka.” Tak często jak przyzwolenie daje nam być dręczonym lub cierpieć jakieś nieszczęścia niesłusznie, z pomocą Pana, znośmy to cierpliwie i spokojnie z powodu tego, co mówi Apostoł: „ Cierpienia czasu obecnego nie są warte, by porównać je z chwałą, która przyjdzie i będzie objawiona w nas.” „ Gdy jesteśmy dręczeni, to jesteśmy upominani przez Pana po to, byśmy nie byli potępieni razem ze światem.” Raczej powinniśmy się bać, jeżeli nie mamy na tym świecie żadnych zmartwień, lub tylko małe, bo jeżeli Bóg „ ciężko doświadcza każdego syna, którego przyjmuje” , bez wątpienia nie przyjmuje człowieka, którego nie doświadcza ciężko. Jeżeli ludzie spokojnie wytrzymują tak ciężką pracę i ryzykują tak poważne niebezpieczeństwa dla dóbr ziemskich, dlaczego jesteśmy leniwi, gdy chodzi o wiarę? Dlaczego jesteśmy tchórzliwi, jeśli chodzi o niebiański skarb, bogactwa, których żadna katastrofa nie może nam odebrać? Zaprawdę, sprawiedliwy człowiek, który doświadcza katastrofy, jest zarówno bogaty jak i goły. Święty Hiob miał wielkie bogactwa. Nic nie pozostało w jego domu, jednym uderzeniem wszystko, co stanowiło jego własność wcześniej, zginęło; nagle został biedny, pokryty błotem od stóp po głowę. Co jest gorsze od takiego nieszczęścia? Co jest szczęśliwsze od jego wewnętrznej radości? Stracił on wszystkie rzeczy, które dał mu Bóg, lecz posiadł Boga samego. „ Urodziłem się goły”, powiedział „i goły powrócę do ziemi.” „ Pan dał, Pan wziął i niech będzie błogosławione Jego imię na zawsze.” Oczywiście jest on biedny, bo z pewnością nie posiada niczego. Jeżeli nie ma niczego, to z jakiego skarbu pochodzą te klejnoty chwały Boga? Wtedy kusiciel podszedł do jego ciała; po zabraniu wszystkiego pozostawił jego żonę, by przez nią go kusić. Wysłał on Ewę, lecz to nie był Adam. Co więc się stało? Jak odpowiedział żonie, która podsuwała bluźnierstwo? „ Czy nawet ty będziesz mówiła, jak robią to niedorzeczne kobiety? Przyjmujemy dobre rzeczy od Pana, i czy nie powinniśmy przyjąć i złych?” O wstrętny lecz niewinny człowieku! O obrzydliwe lecz piękne stworzenie! O zraniona lecz zdrowa duszo! O ty, który siedzisz na gnoju i rządzisz w niebie! Jeżeli kochamy, naśladujmy go i usiłujmy podążać za jego przykładem. Ten, który wskazał walkę, pomoże duszy, która walczy. Bóg nie ogląda ciebie tak, jak ludzie oglądają zawody woźniców. Ten ostatni wie, jak krzyczeć, lecz nie jak pomóc. Mogą oni przygotować koronę ze słomy, lecz nie są w stanie dostarczyć siły. To jest człowiek, nie Bóg i być może podczas gdy patrzy, pracuje więcej niż inny, który walczy. Kiedy Bóg patrzy na swoich zawodników, pomaga On tym, którzy Go przywołują, bo głos atlety mówi w psalmie: „ Kiedy mówię moja stopa się poślizgnęła; Twoja dobroć o Panie podtrzymuje mnie.” Dlatego, bracia, nie bądźmy leniwi. Szukajmy, pytajmy i pukajmy do drzwi.” Każdy, kto szuka, znajduje; i ten co pyta, otrzymuje; i temu co puka będzie otworzone” , z pomocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu chwała i moc razem z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM