ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 105

O błogosławieństwach duchowych


1) Kiedy teraz święta lekcja była czytana, kochani, usłyszeliśmy, jak Pan mówi: „ Gdy żyjecie zgodnie z moimi przykazaniami i zachowujecie je, to dam wam deszcz, wtedy kiedy jest potrzebny.” Jeśli wiernie i starannie będziemy o to dbać, bracia, wszystko, co było cieleśnie obiecane Żydom, duchowo spełnia się w nas: bo wszystkie Boże dobrodziejstwa, które oni otrzymali na ziemi, my otrzymaliśmy w naszych duszach przez łaskę chrztu. Dlatego, z Jego pomocą, pracujmy z całą naszą siłą, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwo Boga i unikać Jego klątw.

2) „ Dam wam deszcz, kiedy jest potrzebny” mówi Pan. Więc spytajmy najpierw Żydów i nie zgódźmy się z ludźmi, którzy myślą, że te słowa mają być rozumiane bezpośrednio, materialnie. Jeżeli deszcz jest nagrodą za wysiłek dla tych, którzy zachowują Jego przykazania, to dlaczego ten sam deszcz jest również dany, gdy jest potrzebny tym, którzy ich nie zachowują: skoro cały świat cieszy się deszczem darowanym przez Boga? Ponieważ: „ On daje deszcz sprawiedliwym i niesprawiedliwym.” Lecz jeśli deszcz jest dany zarówno sprawiedliwym jak i niesprawiedliwym, to nie będzie on wyjątkową nagrodą dla tych, którzy zachowali Jego przykazania. Więc poszukajmy w Ewangelii, co to za deszcz, który jest dany tylko świętym duszom i jak to jest, że chmurom zakazano zsyłać go niesprawiedliwym. Co to za deszcz może nas nauczyć sam Mojżesz, gdy mówi w Księdze powtórzonego Prawa: „ Słuchaj niebo, kiedy mówię; niech ziemia słucha moich słów! Czekajcie na moje polecenia jak na deszcz.” Zauważcie jaki to deszcz dany tylko sprawiedliwym, a odmówiony grzesznikom. Ten deszcz to Słowo Boga, lecz otrzymują je tylko sprawiedliwi. Jednak ci kochający świat, którzy są dumni, rozpustni lub zawistni, nie chcą otrzymywać deszczu Boga, nawet wtedy, kiedy są zmuszani. Dlaczego tak jest? Ponieważ nie chcą być głodni lub spragnieni sprawiedliwości. Ludzie, którzy są przepełnieni brudem rozpusty nie zasługują na odświeżenie deszczem Słowa Bożego.

3) Następnie jest am błogosławieństwo: „ Będziecie mieć obfitość pożywienia.” Nie uważam tego za błogosławieństwo materialne, tak jakby człowiek zachowujący prawo Boże otrzymywał ten zwykły chleb w obfitości. Dlaczego nie? Czyż okropni grzesznicy również nie jadają chleba, nie tylko w obfitości, lecz nawet w luksusie? Tak więc spójrzmy na Niego, który Mówi: „ Ja jestem żyjącym chlebem, który przyszedł z nieba. „ I: „ Ten, kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki.” Jak widzimy, Ten, który to powiedział, jest Słowem, którym jest karmiona nasza dusza.; zdajemy sobie sprawę o jakim chlebie mówił Bóg: „ Będziesz miał obfitość pożywienia.” I Salomon mówi nam coś podobnego. O człowieku sprawiedliwym, kiedy powiada w Księdze Przysłów: „ Kiedy sprawiedliwy człowiek je, przestaje być głodny, lecz dusze nikczemnych zawsze będą głodne.” Jeżeli jest to rozumiane tylko co do litery, to wydaje się być całkiem fałszywe, bo dusze nikczemnych jedzą bardziej zachłannie i dążą do przesytu, podczas gdy sprawiedliwi czasem cierpią nawet głód. W końcu Paweł, który był człowiekiem sprawiedliwym, powiedział: „ Ciągle, nawet teraz jesteśmy głodni i spragnieni, jesteśmy i nękani,” I znowu mówi: „w głodzie i pragnieniu, i często na czczo.” Dlaczego więc Salomon mówi, że sprawiedliwy człowiek je i zaspokaja swoją duszę? To co zrozumieliśmy przedtem, jako dotyczące deszczu, powinniśmy wziąć teraz pod uwagę, gdy chodzi o chleb. Ten niebieski chleb, to jest Słowo Boga, który powiedział: „ Ja jestem żywym chlebem”, jedzą tylko sprawiedliwi , którym powiedziano: „ Spróbujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.” Z jakim więc sumieniem grzesznicy, którzy są skalani wieloma grzechami, ośmielają się go jeść?

4) „ I wy'' mówi „ możecie mieszkać bezpiecznie w waszym kraju.” Nikczemny człowiek nigdy nie jest bezpieczny, on zawsze jest zaniepokojony i chwiejny. Jest miotany przez każdy wiatr doktryny oszukańczego błędu przez podstępy ludzi. Jednak sprawiedliwy człowiek, który zachowuje prawo Boże, mieszka bezpiecznie na swojej ziemi, ponieważ rządzi ciałem z lęku przed Bogiem i podporządkowuje je. Jego zrozumienie jest pełne, gdy prosi: „ Wzmocnij mnie zgodnie z Twoimi słowami, o Panie.” Wzmocniony, bezpieczny i dobrze zakorzeniony, mieszka na ziemi, ugruntowany w wierze. Jego dom nie jest wybudowany na piasku, lecz na twardym gruncie.

5) Dalej następują te słowa: „ I sprawię, że zapanuje pokój w waszej ziemi.” Jaki pokój daje Bóg? Taki pokój jaki ma świat? Chrystus mówi, że On nie daje takiego pokoju; On zapowiada: „ Pokój zostawiam wam, Mój pokój daję wam; nie taki pokój jaki daje ten świat, daję wam.” W taki sposób zaprzecza, że swoim uczniom da pokój tego świata. Jaki pokój Bóg daje ziemi? Jeżeli ziemia jest taka dobra, że wydaje owoc stukrotny, sześćdziesięciokrotny lub trzydziestokrotny, to otrzyma od Boga pokój, który opisuje Apostoł: „ Niech pokój Boga, który przewyższając całe zrozumienie, ochroni wasze serca.”

6) „ Możecie położyć się, by odpoczywać bez niepokoju.” Co więcej Salomon mówi w Księdze Przysłów: „ Gdy usiądziecie, nie musicie się bać; gdy położycie się, wasz sen będzie słodki i nie będziecie się bać nagłego zagrożenia lub ataku nikczemnych, gdy nadejdzie.” Słowa te wypowiedział do sprawiedliwych i mądrych ludzi. Co więcej, powiedziano to jako błogosławieństwo: „ Możecie się położyć i wypoczywać bez niepokoju.” Jeżeli jesteście sprawiedliwi, nikt nie może was przestraszyć; jeżeli boicie się Boga, nie będziecie się bali niczego innego: „ Sprawiedliwy człowiek, jak lew czuje się pewny siebie.” i słowami Dawida: „ Nie będę się bał zagrożeń nocy.” i tak dalej. Dodaje on jeszcze: „ Pan jest moim światłem i zbawieniem, kogo mam się bać? Pan jest schronieniem mojego życia, kogo mam się bać?” I jeszcze raz: „ Gdyby cała armia mnie otoczyła, moje serce nie będzie się lękać.” Czy widzicie odwagę i stałość duszy, która zachowuje przykazania Boże?

7) Dalej czytamy: „ Uwolnię wasz kraj od żarłocznych bestii.” Te materialne bestie nie są całkowicie złe, ani całkowicie dobre, są raczej pośrednie,bo są niemymi zwierzętami. Jednak te bestie są duchowym złem i Apostoł nazywa je: „ duchowe siły wielkiej nikczemności.” To jest ta zła bestia, o której mówi Ewangelia: „ Wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie bestie ziemi.”To jest ta zła bestia, którą Bóg obiecuje wygonić z naszej ziemi, jeżeli zachowamy Jego przykazania. Czy chcesz też zobaczyć inną złą bestię? Słuchaj apostoła Piotra: „ Twój przeciwnik diabeł, jak ryczący lew, chodzi szukając kogoś do pożarcia. Stawiaj mu opór niezachwiany w wierze.” Pod wpływem wizji na pustyni, którą nazwał czworonóg, prorok Izajasz mówił o bestii w duchu proroczym: „ lew i jego młode cierpią... To pojawiają się latające bazyliszki, które przenoszą ich bogactwa na osłach i wielbłądach do ludzi, których pomoc jest daremna i próżna.” Czy te słowa mogą w jakiś sposób dotyczyć materialnych bestii, w umysłach tych, którzy bardzo lubią rozumienie dosłowne? Jak może lew, młode lwa, lub latające bazyliszki nosić swoje bogactwa na osłach i wielbłądach? Jednak prorok wymienia przeciwstawne moce najbardziej nikczemnych demonów, poprzez Ducha Świętego widząc je układające bogactwa z ich oszustw na osły i wielbłądy, to znaczy na dusze, które są głupie i nic ich nie obchodzi, poza cielesnymi przyjemnościami. Tak więc on wskazuje je symbolicznie porównując do wielbłądów i osłów. Aby nie być wydanym tym bestiom, dusze bojące się Boga, modlą się do Pana: „ Nie oddaj sępowi życia twego gołębia.”

8) „ Uwolnię wasz kraj od żarłocznych bestii i zatrzymam wojnę od rozprzestrzeniania się po waszej ziemi.” Jest wiele walk, które przechodzą przez naszą ziemię, jeżeli nie zachowujemy prawa Boga i Jego przykazań. Niech każdy zwróci się do swojej duszy i sumienia i przebada siebie przez wewnętrzną medytację. Wtedy zobaczy, jak nasza ziemia, to znaczy nasze ciało jest ciemiężone, raz przez ducha cudzołóstwa, innym razem przez złość i furię. Jest jeszcze zakłócane przez strzały zawiści lub uderzane przez oszczepy zazdrości, później jest przyciemniane przez nawyk dumy. W jakikolwiek sposób ciało pożąda sprzeciwiając się duchowi, lub duch przeciwko ciału, nasza ziemia jest wstrząsana przez niezmiernie groźne bitwy. Dlatego, jeżeli człowiek przestrzega Boskich przykazań, przez Ducha Świętego poddaje swe ciało podporządkowaniu się, zachowuje nakazy Boga i wypełnia je, to wtedy mniej cierpi w tej walce i wojnie, lub przetrzymuje je w taki sposób, że zwycięża. Zaprawdę, Bóg zabiera je z jego ziemi i nie pozwala im, by przechodziły przez jego ziemię, to znaczy przez dusze sprawiedliwych.

9) „ Rozgromicie swoich wrogów.” Jakich wrogów, jak nie samego diabła i jego aniołów. Rozgromimy ich nie tylko przez wyrzucenie ich z naszych serc, lecz odrzucimy daleko od innych, których opanowują, poprzez nasze rady lub napominania oraz modlitwę, jeśli zachowamy Boskie nakazy. W ten sposób przez śmierć wróg pada na naszych oczach. Wróg pada na naszych oczach. Czyją śmierć? Myślę, że przez naszą, kiedy zawstydzamy naszych członków, którzy są na ziemi, a mianowicie cudzołóstwo i nieczystość. Jeżeli uśmiercimy naszych członków, to jest pożądliwość i grzechy, nasi wrogowie, diabeł i jego anioły, padną na naszych oczach. Jak padną na naszych oczach? Jeżeli jesteście sprawiedliwi, niesprawiedliwość padnie na wasz widok; cnotliwi - padnie żądza; pobożni - zabijacie ducha bezbożności.

10) „ Pięciu z was sprawi, że stu ucieknie” Kim jest tych pięciu, którzy mają ścigać stu? Liczba pięć dotyczy zarówno godnych pochwały, jak i winnych, bo było pięć mądrych panien i pięć nierozsądnych. Więc liczba sto może być rozumiana na dwa sposoby. Dlatego, jeśli należymy do pięciu godnych pochwały, to znaczy pięciu mądrych panien, wtedy gonimy stu głupich. Podobnie liczba sto oznacza zarówno wiernych jak i niewiernych. Napisano, że przez tyle lat Abraham wierzył w Boga i miał rację, podczas gdy grzeszący przez sto lat będą uważani za przeklętych.” Teraz tutaj sto niewiernych dusz są wygonione przez pięciu mądrych ludzi. I stu sprawiedliwych, którzy są wyznaczeni z powodu ich doskonałości, niż wielości, goni wiele tysięcy niewierzących. Zaprawdę, pobożni nauczyciele wyganiają niezliczone demony, aby nie oszukiwały dusz wierzących, przez swoje fałsze. Jeżeli walczymy w sprawach Słowa Bożego, prowadzimy dyskusję o prawie Pana roztropnie, to przekonujemy i wyganiamy mnóstwo niewiary.

11) „ Twoi wrogowie będą zabici twoim mieczem.” Kim oni są powiedziałem powyżej, lecz dowiedzmy się od jakiego miecza, jak powiedziano, zginą. Apostoł Paweł uczy nas, co to za miecz, kiedy mówi: „ Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne i bardziej wyostrzone niż miecz obosieczny i rozciągające się do środka duszy i ducha, do szpiku i widzi i zna myśli i intencje serca.” To jest ten miecz, od którego padają nasi wrogowie. Bo to jest Słowo Boga, odrzuca ono wszystkich wrogów i kładzie ich pod Jego stopami, także cały świat staje się poddany Bogu. Czy chcecie poznać z jeszcze jednego listu apostolskiego Pawła, że ten miecz, którym pokonani są duchowi wrogowie, jest Słowem Boga? Posłuchajcie, jak dostarcza broni żołnierzom Chrystusa: „ Weźcie hełm zbawienia i miecz ducha” , to znaczy Słowo Boga: „ Z wszystkimi modlitwami i prośbami, módlcie się.” Tymi słowami jasno wykazuje, że przez Słowo Boga, które jest mieczem obosiecznym, nasi wrogowie padną na naszych oczach.

12) „ Spojrzę na ciebie z przychylnością i sprawię, że będziesz płodny.” Pełen błogosławieństw jest człowiek, na którego patrzy Bóg przychylnie. Czy chcesz pojąć, jak wielkie jest zbawienie człowieka, na którego patrzy Pan? Piotr kiedyś zginął i przez podszepty diabła posługującego się ustami sługi arcykapłana, zniszczył świętość swojego apostolskiego posłannictwa, lecz Pan spojrzał na niego i został natychmiast podniesiony.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM