ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 104

Porównanie Kościoła i synagogi, wtedy kiedy był tekst z Księgi Wyjścia o pierwszych i późniejszych tablicach kamiennych


1) Tajemnica religii chrześcijańskiej, kochani, nie jest czymś nowym, lub ostatnio odkrytym przez ludzi, lecz była ona uświęcona przez Boga od samego początku świata i obiecywana przez wieki słowami wszystkich proroków. To,że najpierw istniała synagoga a Kościół później i że Kościół będzie miał większą chwałę, pokazano bardzo jasno w Starym Testamencie nie raz, nie dwa, nie trzy, lecz bardzo często. Nawet jeżeli człowiek jest prosty i nieuczony, może to od razu rozpoznać. Na początku świata, z dwóch synów zrodzonych z Adama, młodszy Abel został wybrany, starszy Kain, przedstawiający Żydów, potępiony. W czasach Abrahama to samo wypełnia się w Sarze i Hagar. Sara, bezpłodna przez długi czas, jest figurą Kościoła, podczas gdy Hagar miała syna od razu, jest figurą synagogi. Z tego samego powodu dzieje się tak, że młodszy syn Izaaka otrzymuje spadek, lecz Izmael, który był starszy, jest odrzucony. To samo spełniło się w tych dwóch: Jakub, ten młodszy był kochany przez Boga, podczas gdy starszy Ezaw został odrzucony; zgodnie z tym, co jest napisane: „ Kochałem Jakuba, lecz nienawidziłem Ezawa.” To też spełniło się w dwóch siostrach, które były żonami błogosławionego Jakuba; Racheli, która była młodsza, bardziej kochana od starszej Lei. Rachela urodziła Józefa, który został sprzedany do Egiptu, jako figura naszego Pana i Zbawiciela. To,że Lea miała zaczerwienione oczy, podczas gdy Rachela miała piękną twarz, jest istotne: Lea to synagoga, Rachela to Kościół. Człowiek, którego fizyczne oczy są dręczone stanem zapalnym, nie może patrzeć na blask słońca. Podobnie synagoga, która miała oczy serca wypełnione zazdrością i zawiścią przeciwko naszemu Panu Zbawicielowi, tak jakby trującymi cieczami, nie mogła spoglądać na wspaniałość Chrystusa, Który „jest słońcem sprawiedliwości.” Różnica między synagogą a Kościołem jest taka, jaka istnieje między oczami bolącymi a zdrowymi i dlatego oczy z zapaleniem są torturowane przez to samo światło, które karmi zdrowe oczy. Tak więc, kochani, jest tak, że synagoga jest porażona światłem Chrystusa, które oświeca Kościół. Powtarzam, jest to światło: „ które oświeca każdego człowieka, który na świat przychodzi”;to samo światło, o którym powiedział: „ Ja jestem światłem świata.” Tym samym światłem, które oświeca oczy serc wszystkich chrześcijan a jednocześnie oślepia je nieszczęśliwym Żydom. Jedna i ta sama rzecz wywołuje radość w jednych a powoduje udrękę innych; bo naprawdę światło Chrystusa przynosi radość pobożnym chrześcijanom,lecz niesie karę niewiernym Żydom.

2) Również w błogosławionym Józefie i jego braciach widzimy to samo spełnienie, ponieważ będąc figurą Chrystusa, jako młodszy, był przez ojca bardziej kochany niż inni synowie. W synach tego samego Józefa, tajemnica Żydów i chrześcijan jeszcze raz się objawiła, kiedy Jakub pobłogosławił ich przez tajemnicę krzyża, wybierając raczej młodszego niż starszego. Zaprawdę, gdy święty Józef przyprowadził swych synów do ojca po błogosławieństwo, postawił starszego przy jego prawej ręce a młodszego przy lewej; jednak błogosławiony Jakub wyciągnął prawą rękę do młodszego, lewą do starszego. Niezadowolony z tego Józef, biorąc ręce ojca, chciał położyć jego prawą rękę z powrotem na starszym synu, mówiąc: „ Ten jest moim pierworodnym.” Lecz ojciec odpowiedział: „ Wiem, wiem mój synu. On też będzie ważny, lecz jego młodszy brat będzie ważniejszy niż on.” Gdy dobrze się przyjrzyjcie, kochani, to w tych dwóch osobach zauważycie, że wyrażają one postacie Żydów i gojów, jak to już wspomnieliśmy. Zaprawdę, Bóg zauważył Żydów jako pierwszych, lecz później przyszli młodsi goje i otrzymali większą łaskę, błogosławieństwo.

3) Jasne porównanie tych dwóch ludzi, Żydów i gojów rozpoznajemy w przekroczeniu Morza Czerwonego i w podziale Jordanu. Starsze państwo Żydów przekroczyło Morze Czerwone, którego wody są słone i gorzkie i weszło na pustynię, gdzie doświadczało głodu i pragnienia. Młodsze państwo, które oznacza chrześcijan, doszło do krainy mleka i miodu przez słodkie wody Jordanu: ta kraina została mu dana w posiadanie na stałe zamieszkanie, po pokonaniu przeciwników. Co więcej, w fakcie, że Mojżesz wydobył wodę ze skały dla spragnionych ludzi, jasno rozpoznajemy jako figurę zarówno Kościoła jak i synagogi. Gdy błogosławiony Mojżesz uderzył w skałę pierwszy raz, nic z niej nie wypłynęło; lecz gdy uderzył w nią po raz drugi, wypłynął z niej ogrom wody. Co to oznacza, bracia, jak nie to, że zatwardziałość synagogi była ukazana w pierwszym uderzeniu, a wiara Kościoła w drugim? Zaprawdę, obrządki synagogi nie mogły dostarczyć nieczułym i niewiernym Żydom orzeźwiającego szczęścia wiecznego, lecz Kościół tworzy fontanny i rzeki dla wszystkich, którzy do niego przychodzą. Tak więc, zaprawdę, sam Pan mówił w Ewangelii: „ Jeżeli ktokolwiek ma pragnienie, pozwólcie mu przyjść i pić.” „ Ten, kto wierzy we Mnie”, jak mówi Pismo, „z niego będą płynęły rzeki żyjącej wody.” i znowu: „ Ten, kto pije tę wodę, którą Ja dam, stanie się ona w nim fontanną wody przemieniającą na życie wieczne.”

4) Po przekroczeniu Morza Czerwonego, jak już słyszeliście, kiedy czytano Bożą lekcję, te prawdy były jasno pokazane na dwóch kamiennych tablicach, które były pisane palcem Boga. Skoro wcześniejsi Żydzi mieli być odrzuceni, podczas gdy późniejsi chrześcijanie, przez łaskę Boga, mieli być wybrani; pierwsze tablice były potłuczone, lecz te późniejsze przetrwały. Co więcej, w Mojżeszu i Jozue również odnajdujemy spełnione to porównanie; starszy Mojżesz zmarł na pustyni, podczas gdy młodszy Jozue miał rozkaz przejścia przez Jordan z młodszymi ludźmi. To jak rozumiemy ma znaczenie dla wszystkich Żydów. Z powodu ich niewiary starsi zginęli na pustymi, lecz młodsi przez rzekę Jordan, jako sakrament chrztu, weszli do ziemi obiecanej. To samo dotyczy przypadku Saula i Dawida. Saul, który jest pierwszy i starszy został potępiony, podczas gdy młodszy Dawid zasiada na tronie. Co więcej, z Dawidem i jego braćmi stało się to samo, bo przez objawienie Pana, jego starsi bracia zostali potępieni przez błogosławieństwo Samuela, a Dawid wybrany, chociaż jest jeszcze bardzo młodym chłopcem.

5) Ponieważ wierzę, że powyższe słowa nie powinny powodować w was niezadowolenia, chcę je krótko powtórzyć, żebyście je lepiej zapamiętali. Powstanie dwóch ludów – Żydów i gojów są pokazane we wszystkich księgach Starego Testamentu, jak było powiedziane. Na początku świata, młodszy Abel był wybrany, podczas gdy starszy był potępiony; wyrokiem Boga, niepłodna Sara była bardziej kochana niż Hagar, która urodziła pierwsza. Młody Izaak otrzymał spadek, podczas gdy starszy Izmael był wypędzony; Jakub, młodszy syn, był kochany, gdy starszy Ezaw był nienawidzony; starsza Lea była pogardzana, lecz młodsza Rachela najbardziej kochana; Józef, najmłodszy był kochany przez ojca bardziej niż inni; Efraim był bardziej lubiany od starszego brata Manassesa; młodszy Mojżesz był wywyższony nad starszego Aarona ; przekroczenie Jordanu jest uważane za bardziej szczęśliwe niż przejście przez Morze Czerwone. Jak dla synagogi skała nie wydała wody, gdy była uderzona tylko raz, lecz gdy została uderzona po raz drugi, wydała wodę dla spragnionych ludzi, jakby była Kościołem. Pierwsze tablice były połamane z powodu niewiary Żydów, lecz drugie przetrwały wskutek wiary chrześcijan. Jako postać Żydów pierwsi ludzie zginęli na pustyni, drudzy weszli do ziemi obiecanej. Chociaż starszy człowiek, Mojżesz, umarł na pustyni jako zapowiedź Żydów, młodszy Jozue, jako obraz gojów, stał się przywódcą ludzi, którzy doszli do ziemi obiecanej. Starszy Saul był potępiony, lecz Dawid osiadł na tronie, mimo że był jeszcze chłopcem. Jeżeli te prawdy były czytane raz, dwa razy, lub trzy razy w świętych księgach, kochani, ktoś mógłby być może wyobrazić sobie,że było inaczej, niż tak jak powiedzieliśmy powyżej. Lecz kiedy tak często czytamy o tym , że młodsi ludzie byli bardziej lubiani od starszych, kto może być aż tak niepiśmienny i niewierzący, żeby twierdzić, że te rzeczy stały się przypadkowo a nie były zamysłem Boga?

6) Mówimy o tych wszystkich faktach, kochani, byście mogli zrozumieć, że postać i tajemnica Kościoła katolickiego była często ukazywana we wszystkich księgach Pisma od początku świata. Jeżeli będziecie pamiętać o tych prawdach, a mamy nadzieję, że będziecie, to możecie niezawodnie wyjaśnić tajemnicę religii chrześcijańskiej, zarówno Żydom jak i poganom, kiedykolwiek jest okazja, by to zrobić. Z naszej strony powinniśmy dziękować Bogu, zarówno w dzień jak i w nocy, za nasze zbawienie, skoro zasłużyliśmy na tyle błogosławieństw, bez żadnych poprzedzających zasług, lecz jedynie przez łaskę Pana. Zanim nawet narodziliśmy się na tym świecie, byliśmy uczeni przez Ducha i predystynowani, tak jak mówi Apostoł: „ On wybrał nas przed założeniem świata.” Nie byliśmy jeszcze stworzeni a już byliśmy wybrani, wybrani przed początkiem świata. Z tego powodu, z pomocą Boga, ciężko pracujmy tak dużo, jak możemy, aby w zamian za tak wielkie korzyści, byście mogli posiąść raczej nagrodę niż osąd Jeżeli przypadkowo chętnie oddajemy się zmysłowości i innym złym uczynkom, odwzajemniając się ziemi za dobro, czynimy siebie winnymi przed trybunałem Wiecznego Sędziego. Jednak niech nasze życie będzie tak sprawiedliwe, że Żydzi i poganie, zgodnie z Ewangelią:” Widząc nasze dobre uczynki oddadzą chwałę naszemu Ojcu w niebie.” Wtedy mogą mieć pragnienie przyjścia do naszej wiary i naśladować przykład dobrego życia dla siebie, jak i dla innych. I przeciwnie ci ,którzy dają przykład najgorszego rodzaju życia przez ich złe uczynki w taki sposób, że przez nie, jak czytamy: „ Imię Pana jest napiętnowane” ,będą cierpieli wieczne kary, nie tylko dla nich, ale i dla innych. Dlatego, z pomocą Pana, kochani, żyjmy uczciwie, trzeźwo i pobożnie, byśmy mogli zachować obraz Boskiego miłosierdzia w nas samych i zasłużyć na rozpoznanie między Jego synami przez Ojca. Niech On nie zamknie nam drzwi życia wiecznego i nie powie: „ Nie znam was, odejdźcie ode Mnie przeklęci do wiecznego ognia.” W nagrodę za nasze dobre uczynki usłyszymy raczej: „ Przyjdźcie błogosławieni, weźcie w posiadanie królestwo.” Niech Pan w Jego dobroci doprowadzi nas do tego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM